Privacybeleid

 Privacybeleid

Uw privacy is belangrijk voor ons. Wij respecteren daarom de Europese regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens.
Deze privacyverklaring beschrijft hoe we uw persoonlijke gegevens verzamelen, opslaan en verwerken. Het beschrijft ook uw rechten met betrekking tot deze persoonlijke gegevens.

Contactgegevens van ons bedrijf:
DP Services Contact Center
Adres: 45 Res Oprah, Av Lafayette, 7Bis, Bureau 19, Tanger 90000
RC: 121261
ICE: 002915740000026
E-mail: info@dpservices.eu

DP Services Contact Center verbindt zich ertoe de principes van de bescherming van Persoonsgegevens na te leven, zoals gespecificeerd in de nationale en Europese wetgeving inzake de bescherming van Persoonsgegevens, evenals in de toepasselijke Interne Beleidslijnen en Procedures, om de vertrouwelijkheid van dergelijke Gegevens te handhaven en ze alleen te verwerken voor de vermelde doeleinden, in overeenstemming met deze Privacyverklaring.
DP Services Contact Center is zowel in de EU als buiten de EU operationeel. Op basis van deze Privacyverklaring helpen we u begrijpen hoe we uw persoonsgegevens verwerken binnen onze Callcenteractiviteiten.

 

 Algemeen

Wij houden rekening met de Europese Verordening 2016/679 inzake de bescherming van persoonsgegevens (Algemene Verordening Gegevensbescherming; hierna “AVG”), evenals aanpassingen van nationale wetgeving aan deze Europese verordening.

Persoonsgegevens worden door de AVG gedefinieerd als “alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; een identificeerbare natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator, of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychologische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon”.

Aangezien onze kantoren zich in Marokko bevinden, worden uw persoonsgegevens verwerkt buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”). We hebben de nodige maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat uw gegevens worden verwerkt en opgeslagen met dezelfde veiligheid als binnen de EER, in overeenstemming met de AVG.

 

 Persoonsgegevens

We ontvangen uw persoonsgegevens van:
1 – Onze klanten: we verwerken uw gegevens in overeenstemming met de AVG en ons contract met deze verwerkingsverantwoordelijken. De manier waarop de gegevens worden verzameld, hangt af van onze klanten.
2 – We passen altijd het bel-me-niet-register (“BMNR”) toe voordat we de verstrekte adresbestanden gebruiken.
Afhankelijk van de opdracht kunnen we de volgende persoonsgegevens van u verzamelen: naam, geslacht, geboortedatum, adres, e-mail, telefoonnummer, bedrijfsnaam, functie, betaalgegevens.

 Doel van de verwerking

De GDPR vereist dat we altijd een wettelijke basis hebben om uw persoonsgegevens te gebruiken. Dit kan nodig zijn om een contract met onze klanten (de verwerkingsverantwoordelijken) uit te voeren, omdat u ons toestemming heeft gegeven om uw gegevens te gebruiken, of vanwege een legitiem belang.
Wij zullen uw persoonsgegevens niet verkopen, verhuren of commercieel ter beschikking stellen aan derden, tenzij met uw voorafgaande toestemming.

 Beveiliging van persoonsgegevens

We hebben de nodige beveiligingsmaatregelen genomen om vernietiging, verlies en ongeoorloofde toegang te voorkomen. We zorgen ervoor dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens en dat de toegang tot de gegevens is beveiligd.

 Bewaartermijn

Persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt gedurende de tijd die nodig is op basis van de redenen waarvoor ze oorspronkelijk zijn verzameld. Voor de gegevens die we namens onze klanten verwerken (de verwerkingsverantwoordelijken), wordt de duur bepaald door onze klanten.
Dit betekent dat we de gegevens zo lang bewaren als nodig is om onze diensten te leveren. Uitzonderingen hierop zijn gegevens die we langer moeten bewaren omdat de wet ons dat verplicht.

 Uw rechten

U heeft de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:

 1. Recht op toegang: u heeft het recht om ons te vragen welke persoonsgegevens wij over u verwerken en waarvoor we deze gebruiken.
 2. Recht op rectificatie, verwijdering en beperking van de verwerking: u kunt ons vragen om uw persoonsgegevens te corrigeren, aan te vullen of te verwijderen. Het is echter mogelijk dat sommige diensten niet langer beschikbaar zijn. U kunt ook verzoeken om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.
 3. Recht van verzet: u heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. Bovendien heeft u altijd het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden; in dat geval hoeft u geen redenen op te geven.
 4. Recht op gratis gegevensoverdraagbaarheid: u heeft het recht om uw persoonsgegevens die door ons zijn verwerkt, te verkrijgen in een gestructureerde vorm en/of over te dragen aan andere verwerkingsverantwoordelijken.
 5. Recht om uw toestemming in te trekken: voor zover de verwerking is gebaseerd op uw voorafgaande toestemming, heeft u het recht om deze toestemming in te trekken.
 6. U kunt uw rechten uitoefenen door een e-mail te sturen naar info@dpservices.eu. U moet zich identificeren. We zullen uw verzoek doorsturen naar onze respectieve klant en deze ondersteunen (de verwerkingsverantwoordelijke) om u te helpen.
 7. U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming.
 8. We behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid. Dit is mogelijk wanneer de regelgeving of onze activiteiten veranderen.
 9. Dit privacybeleid is voor het laatst bijgewerkt op 19/12/Als u vragen heeft over deze Privacyverklaring of over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, kunt u een e-mail sturen: info@dpservices.eu
  Voor meer informatie over de Verordening 2016/679 verwijzen wij u graag naar de officiële website van de Europese unie via onderstaande link: Verordening – 2016/679 – EN – avg – EUR-Lex (europa.eu)

 

 

 

 

error: Content is protected !!
×

DP Services Contact Center

× GRATIS PILOT!